..

127   .. 139   .. Gans  .. ( . . - . ..) 3 ,3,5 , ,, . - - .. shaina   ..
gans8  .. ( . . - . ..) 3 ,3,5 , ,, . - - ..